Hỗ trợ kinh phí cho lực lượng công an cấp xã để trang bị cơ sở vật chất phục vụ đăng ký phương tiện giao thông

H.QUANG |

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các cơ quan, địa phương phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện công tác đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Theo đó, thực hiện quy định của Bộ Công an, công an cấp huyện, cấp xã được phân công, phân cấp, tăng thẩm quyền thực hiện công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, giải quyết các dịch vụ công trực tuyến ngay tại địa bàn cơ sở; trong đó có nhiệm vụ đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (đăng ký, quản lý xe ô tô cho công an cấp huyện; đăng ký, quản lý xe mô tô, xe máy điện cho công an cấp xã) bắt đầu thực hiện từ ngày 21.5.2022.

Theo báo cáo của Công an tỉnh, hiện có công an cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Để phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát nguồn ngân sách của địa phương, bố trí, hỗ trợ kinh phí cho lực lượng công an, nhất là công an cấp xã để trang bị thêm máy vi tính, máy in, máy scan và một số thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác đăng ký xe đảm bảo theo quy định.

Chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương phối hợp với lực lượng công an cùng cấp tổ chức tuyên truyền về công tác đăng ký xe của công an cấp huyện, cấp xã để cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân biết, liên hệ thực hiện.

TAGS