Kiện toàn Ban Chỉ đạo 24

PHÚC LÂM |

(QNO) - UBND tỉnh vừa kiện toàn Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 24 tỉnh).

Ban Chỉ đạo 24 do ông Lê Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban' ông Đoàn Thế Tùng - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là Phó Trưởng ban Thường trực. Ngoài ra, còn có 2 phó trưởng khác và 14 thành viên. UBND tỉnh cũng thành lập tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo 24 gồm 14 thành viên.

Ban Chỉ đạo 24 có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo thực hiện chính sách đối với đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; xây dựng Kế hoạch, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30.4.1975.

Thường trực Ban Chỉ đạo có trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng thuộc ngành phụ trách; tiếp nhận hồ sơ đối tượng từ các địa phương chuyển lên, tổ chức kiểm tra, thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh và các bộ, ngành Trung ương phê duyệt giải quyết chế độ cho đối tượng đúng quy định.

Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ, chính sách.

PHÚC LÂM