Thăng Bình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, đảng viên

VĂN TOÀN - VĂN HÀ |

(QNO) - Sáng 7.7, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Thăng Bình khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên thuộc các phòng ban, đoàn thể chính trị - xã hội của huyện.

Trong thời gian hơn 3 ngày, học viên được học tập, nghiên cứu các chuyên đề về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới. Ngoài ra, tìm hiểu nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng - an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, biên giới quốc gia, biển Việt Nam, lực lượng dự bị động viên; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam…

Đợt bồi dưỡng nhằm xây dựng lập trường, bản lĩnh, ý chí quyết tâm của cán bộ, đảng viên và toàn dân; đồng thời trang bị kiến thức quốc phòng và kỹ năng quân sự cần thiết để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tham xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

TAGS