Thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam

H.PHÚC |

Chiều 5.12, UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự. Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam thành lập có hiệu lực từ ngày 15.11.2016, trên cơ sở hợp nhất các hạt kiểm lâm Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước và Tam Kỳ; đơn vị mới có 1 hạt trưởng và 3 phó hạt trưởng; trụ sở làm việc đặt tại Hạt Kiểm lâm Phú Ninh trước đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, công tác quản lý, bảo vệ rừng dần đi vào nền nếp, việc sáp nhập lại các cơ quan, bộ máy để thống nhất đầu mối quản lý hiệu quả. Cần sớm bổ nhiệm cán bộ phụ trách công tác kiểm lâm ở các địa phương Núi Thành và Phú Ninh. Chi cục Kiểm lâm nhanh chóng thành lập các trạm bảo vệ rừng, bố trí cán bộ hợp lý...

H.PHÚC