Xây dựng 2 mô hình chỉ đạo điểm về phòng chống tội phạm

NHƯ THỦY |

Từ nguồn kinh phí hỗ trợ của Mặt trận Trung ương, Mặt trận tỉnh tổ chức xây dựng chỉ đạo điểm 2 khu dân cư phòng chống tội phạm tại thị xã Điện Bàn và huyện Thăng Bình. Các địa phương được chọn xây dựng điểm đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; in bảng cam kết gia đình đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội gửi đến các hộ gia đình; xây dựng hòm thư tố giác tội phạm...được người dân hưởng ứng tích cực.

Được biết, địa bàn xây dựng chỉ đạo điểm là khu dân cư có đông hộ dân, khu dân cư chưa đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (quy định tại Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27.4.2012 của Bộ Công an).

NHƯ THỦY