3 nhiệm vụ đột phá

Quảng Nam với 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025

MỸ LINH - TUYẾT TRINH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 29 của Tỉnh ủy về thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025. Đó là tập trung xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

[Infographic] - Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Quảng Nam 2019

ĐĂNG KHOA |

(QNO) - Năm 2019, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Quảng Nam đã tập trung khắc phục khó khăn, tăng cường công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Công tác giảm nghèo được tập trung quyết liệt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân tiếp tục được cải thiện; giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.