Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam

Kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 22/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3169 kiện toàn Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quảng Nam.