chè dây razéh

Thảo dược xứ Panan

ALĂNG NGƯỚC |

Ông Phạm Quốc Phòng nói, quan trọng nhất với mình bây giờ, là sản xuất dược liệu tự nhiên từ chè dây razéh, chè dây búp razéh, trà hoa hồng... và chất lượng sản phẩm bán ra thị trường. Bởi đó mới thực sự là thương hiệu mà ông muốn xây đắp ở xứ Panan (xã Tư, Đông Giang) này.