Hội Nông dân huyện Nông Sơn

Nông Sơn phát triển mô hình kinh tế gia trại

TÂM LÊ - MINH THÔNG |

Những năm qua, nhiều nông dân trên địa bàn huyện Nông Sơn đã xây dựng, phát triển nhiều mô hình kinh tế trang trại, gia trại phù hợp với điều kiện địa phương, mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn.