kê khai tài sản

Xác minh tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức

M.L |

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập nhằm đánh giá tính chính xác, trung thực, rõ ràng nội dung kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai; qua đó ngăn ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng (nếu có).