nông nghiệp hàng hóa

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa và theo chuỗi giá trị: Dấu ấn Phú Ninh

VĂN SỰ |

Trong quá trình xây dựng và nâng chuẩn huyện nông thôn mới (NTM), ngành liên quan cùng chính quyền các địa phương của Phú Ninh chú trọng công tác quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người dân.