Qoffice

Đề nghị sử dụng đúng quy trình nghiệp vụ trong phần mềm Qoffice

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đến nay hầu hết cơ quan, đơn vị trên địa bàn Quảng Nam đã sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc của tỉnh (Qoffice) vào tiếp nhận và xử lý văn bản đến, đi liên thông 4 cấp chính quyền.