sắp xếp đơn vị sự nghiệp

Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

CHÂU NỮ |

(QNO) - Ngày 19.7, Sở Nội vụ ban hành Công văn 1492 đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện và đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trực thuộc UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung triển khai Đề án sắp xếp, kiện toàn các ĐVSNCL trên địa bàn Quảng Nam theo Quyết định số 1947 ngày 13.7 của UBND tỉnh (gọi tắt là Đề án 1947).

Sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập

THỤC AN |

(QNO) - Đề án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13.7.2021.