sinh viên cử tuyển

Cần quan tâm "đầu ra" cho sinh viên cử tuyển

HÀN GIANG |

Ngành chức năng đang quan tâm giải quyết “đầu ra” đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí việc làm trong đợt tổ chức xét tuyển, thi tuyển công chức, viên chức sắp đến.