tài sản trí tuệ

Xây dựng chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

A.B |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện chiến lược sở hữu trí tuệ, chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.