thôn Trà Lý

Trà Lý xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

N.QUỲNH - B.HUÂN |

(QNO) - Được chọn xây dựng khu dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, thôn Trà Lý (xã Tam Anh Bắc, Núi Thành) có nhiều khởi sắc từ sự chung sức, đồng lòng của người dân.