thuế nhà đất

Hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất phải nộp theo giá mới từ ngày 1.3.2021

VĂN DŨNG |

(QNO) - Từ ngày 1.3.2021, các hộ gia đình, cá nhân còn nợ tiền sử dụng đất mà chưa thanh toán thì sẽ phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.