thủy lợi

Ưu tiên đầu tư cho hạ tầng nông nghiệp

NGUYỄN SỰ - VIỆT QUANG |

Hạ tầng ngành nông nghiệp bao gồm hệ thống thủy lợi, điện, giao thông, kỹ thuật, nhà kho, bến bãi... càng hoàn thiện sẽ là động lực lớn để chuyển dịch cơ cấu ngành, tạo chuỗi sản phẩm, phát triển mạnh nông nghiệp hàng hóa. Bởi vậy, Quảng Nam tập trung đầu tư lớn hơn cho hạ tầng, tạo cú hích cho phát triển nông nghiệp bền vững.

Hiệp Đức ưu tiên xây dựng hạ tầng thủy lợi

MAI LINH – TÂM ĐAN |

Những năm qua, huyện Hiệp Đức ưu tiên nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thủy lợi nhằm đảm bảo cung ứng nước tưới cho cây trồng, nhất là trong vụ hè thu.