triển lãm thương mại

24 điểm được ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

A.B |

(QNO) - Theo Quyết định 3337 của UBND tỉnh, năm 2022 toàn tỉnh có 24 điểm tại 16 huyện, thị xã, thành phố được ưu tiên tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại.