Chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đoàn các cấp

LÊ QUANG QUỲNH |

(QNO) - Ngày 15.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 18 về việc lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022). Ảnh: V.A

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là các cấp ủy đảng, chính quyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chăm lo cho thế hệ trẻ, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đoàn các cấp; quan tâm sắp xếp, bố trí cán bộ đoàn chuyên trách khi hết nhiệm kỳ và hết tuổi làm cán bộ đoàn; tập trung chỉ đạo công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bố trí, điều động cán bộ đoàn để chuẩn bị trước một bước cho nhân sự đại hội đoàn các cấp.

Chỉ đạo sâu sát công tác nhân sự đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX đảm bảo đúng theo Quy chế cán bộ đoàn (ban hành kèm theo Quyết định 289 ngày 8.2.2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng).

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và tổ chức thành công đại hội đoàn.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo ban chấp hành đoàn các cấp xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, chuẩn bị nội dung văn kiện, công tác nhân sự và các công tác bảo đảm khác. Đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực chào mừng đại hội; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

Thời gian tiến hành đại hội đoàn cấp cơ sở từ tháng 1.2022 đến tháng 5.2022; cấp huyện và tương đương hoàn thành trước ngày 10.8.2022; Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XIX tổ chức trước ngày 10.10.2022.

TAGS