Thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên

AN BÌNH |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan căn cứ nội dung được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2020, hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 496/BNV- CTTN ngày 4.2.2020 để tổ chức triển khai thực hiện.

Cụ thể, tổ chức tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014 - 2020 đảm bảo hoàn thành trong quý III.2020. Tổ chức tổng kết Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 đảm bảo hoàn thành trước tháng 10.2020.

Sở Nội vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ trước ngày 5.12.2020.

TAGS