Bài thơ Mỹ Sơn

PHAN CHÍN |

còn lại cùng thời gian
Mỹ Sơn gạch và đá
tạc một dáng Chàm
trầm mặc

vượt ra ngoài thời gian
Mỹ Sơn gạch và đá
riêng một cõi đền đài
linh thiêng

đồng hành cùng thời gian
Mỹ Sơn gạch và đá
như những ký tự rời
ráp nối bài thơ ngàn năm
thác lời của thần linh
của đất
của lửa
của nước
của những đôi tay trần
nhẫn nại tạo tác
và múa

Mỹ Sơn
bài thơ điệu Chàm
mải miết...