Chênh vênh

HẠ NGUYÊN |

Chênh vênh nỗi nhớ vô cùng
Anh đi tìm lá nghìn trùng diêu bông

À ơi điệu hát hư không
À ơi xa khuất chờ mong mỏi mòn

Tình thì héo, trăng thì non
Lá diêu bông cũng chẳng còn
ầu ơ!

Một mình anh với cơn mơ
Cỏ may víu gấu đợi chờ trăm năm...