Chu Văn An

NGUYỄN TẤN ÁI |

Thất trảm sớ dạt ngoài triều chính
Ông dạt ra ngoài cõi thịnh suy
Lịch sử trăm năm nở một bông hoa
Lộc trời quỷ ma đến hái

Danh sư như ông hậu thế ngàn năm
Chưa học nổi bài lạc quy ư ẩn
Ông còn nợ đời một trang giáo án
Phép luyện kiếm thiêng trị lũ gian thần.