Lận đận bên trời

NGUYỄN TẤN SĨ |

bạn bè đứa bận rong chơi
đứa giờ để nhạc không lời phía sau

đứa còn lay gió hàng cau
vẫn nghe phờ phạc bông lau trắng trời

tôi là đứa bận rong chơi
đem đời ra phổ
gọi mời không tên

một đêm nhớ một ngày quên
bỏ mùa thu với lênh đênh sương mù

đời còn một sáng hát ru
hát đi gió hỡi rằng thu mưa về...