Lộc Yên từng bậc chiều lên

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Từng bậc từng bậc chiều lên
đá phơi miên man tuổi đá

Bậc này để ngoài tai
những ngọt ngào bụi bợn

Luồng sâu tán vườn thẫm lá
lửa bếp thơm rấm ủ ngày về

Bậc này hơi thở rêu
mùa yên bình thung trũng

Bậc này mòn trơn hiu hắt
giậu quanh chát ngát chè tàu 

Bậc này cơn chữ trổ
ngói nâu rường cột lặng trầm

Bậc này treo trăng cùng gió
giếng thơi trong vắt tiếng cười

Bậc này tuổi tên sương tím
vọng hoàng hôn…