Tiếng chiều

PHẠM THẾ CHẤT |

trăng chiều qua ngõ
ngày xưa
chuông chùa ngân... chạm bóng mưa
cuối trời

mây chừng
mỏi cuộc rong chơi
hoàng hôn chen
chuyến đò đời
qua sông
hạt sương ngủ
gối
cánh đồng
đêm là chăn
đắp mặn nồng miền quê

vạn nẻo đi
một chốn về
niệm cố hương
chạnh sơn khê xứ người!...