Xin

NGUYỄN ĐỨC BÁ |

Xin làm giọt nắng cuối chiều      
Cho hoàng hôn vỡ sương mềm đi hoang             
Xin làm giọt nhớ trăng vàng
Rơi trên đôi mắt của ngàn năm sau

Xin làm bờ cát chiều say
Nghe hoang vu ngọn gió lay sóng mềm

Xin làm một hạt sương đêm
Ru bờ lặng lẽ mắt em gọi về

Xin làm sóng chạm cơn mê
Để nghe tiếng vọng bên bờ sông xa...