Bảo hiểm miễn phí cho khách hàng Bảo Việt nhân thọ

T.D |

Kể từ ngày 16.3.2014, các khách hàng của Bảo Việt nhân thọ sẽ được thêm quyền lợi bảo hiểm “miễn phí” đặc biệt khi tham gia hợp đồng chính kèm sản phẩm “An tâm miễn phí”. Khi tham gia “An tâm miễn phí”, hợp đồng chính của khách hàng sẽ được miễn phí ngay sau khi người được bảo hiểm được chẩn đoán mắc bệnh lý nghiêm trọng, trong khi toàn bộ quyền lợi của khách hàng trong hợp đồng chính vẫn được đảm bảo như trong trường hợp khách hàng tự đóng phí. Với số bệnh lý nghiêm trọng được bảo hiểm “miễn phí” lên tới 45 bệnh, đối tượng bảo hiểm được mở rộng cho cả người thân là vợ/chồng và tuổi tối đa kết thúc bảo hiểm lên đến 66 tuổi là 3 điểm vượt trội của Bảo Việt nhân thọ trên thị trường.

T.D