Các cụm công nghiệp Núi Thành giải quyết việc làm cho 1.165 lao động

VĂN PHIN |

Ngoài các doanh nghiệp thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, huyện Núi Thành hiện có 11 doanh nghiệp hoạt động tại 2 cụm công nghiệp (Cụm công nghiệp Trảng Tôn - thị trấn Núi Thành và Cụm công nghiệp Nam Chu Lai - xã Tam Nghĩa), giải quyết việc làm cho 1.165 lao động.

Với diện tích đất sử dụng hơn 27ha, hầu hết doanh nghiệp tại 2 cụm công nghiệp của huyện hoạt động hiệu quả. Hiện nay huyện Núi Thành triển khai xây dựng thêm Cụm công nghiệp Tam Mỹ Tây trên diện tích hơn 20ha.

VĂN PHIN