Cho vay ưu đãi đối với dự án ứng dụng khoa học - công nghệ

(theo chinhphu.vn) TÂY BÌNH |

 (QNO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) Quốc gia.

Quỹ là đơn vị sự nghiệp, trực thuộc Bộ KH&CN, có trụ sở chính tại TP.Hà Nội, văn phòng đại diện ở TP.Hồ Chí Minh và một số địa phương khác. Quỹ có nhiệm vụ tiếp nhận các nguồn vốn của Nhà nước, tổ chức, cá nhân; các khoản đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài. Tổ chức thực hiện tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay, hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, cấp kinh phí đối với các nhiệm vụ KH&CN do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý. Bên cạnh đó, công bố các định hướng ưu tiên, nội dung, yêu cầu và thể thức cụ thể để mọi tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ KH&CN đề nghị Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ. Đồng thời, tổ chức việc xét chọn và thẩm định kinh phí nhiệm vụ cũng như hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia để Quỹ tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ... theo quy định.

Bên cạnh đó, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực KH&CN quốc gia, bao gồm: Tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế của nhà khoa học trẻ; nghiên cứu sau tiến sĩ; thực tập nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài...

(theo chinhphu.vn) TÂY BÌNH