Đà Nẵng có trên 13 nghìn doanh nghiệp đăng ký hoạt động

QUẾ LÂM |

Theo báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng, trong quý I.2014 thành phố đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 8 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư trên 1.075 tỷ đồng; cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 619 doanh nghiệp (DN) và văn phòng đại diện với tổng vốn đăng ký trên 1.640 tỷ đồng, tăng 47 DN và 506 tỷ đồng so với cùng kỳ 2013; cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 4 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư 3,3 triệu USD và 2 dự án tăng thêm vốn.

Lũy kế, đến nay trên địa bàn thành phố có 13.960 DN đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký đạt 67.633 tỷ đồng; 285 dự án FDI có tổng vốn đầu tư 3,32 tỷ USD, trong đó vốn thực hiện 1,8 tỷ USD chiếm 54,2%. Ngoài ra, Đà Nẵng hiện có 10 dự án sử dụng vốn ODA đang triển khai hoạt động (trên 690 triệu USD) và 15 khoản viện trợ phi phính phủ với tổng giá trị cam kết trên 11 tỷ đồng.

QUẾ LÂM