Đảm bảo giải ngân 100% vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã bố trí

PHÚC LÂM |

UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư các dự án cấp tỉnh tập trung công tác quản lý đầu tư, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

Theo đó, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm giải ngân 100% kế hoạch vốn đã bố trí theo quy định; tránh tình trạng dồn khối lượng thanh toán vào những ngày cuối năm gây khó khăn cho công tác kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước và điều hành ngân sách nhà nước. Các chủ đầu tư thường xuyên tổ chức kiểm điểm tiến độ thực hiện và thanh toán vốn các dự án để xác định rõ các nguyên nhân, vướng mắc trong quản lý thanh toán vốn, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn các chủ đầu tư thực hiện thanh toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hàng ngày Kho bạc Nhà nước tỉnh gửi báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2015 trên địa bàn tỉnh cho lãnh đạo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh phân bổ các nguồn vốn theo hướng ưu tiên cho thanh toán nợ đọng xây dựng, cơ bản. Rà soát, tổng hợp, sớm tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định, chỉ đạo thực hiện điều chuyển vốn hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chuyển kế hoạch vốn của các dự án không có khả năng thực hiện được cho các dự án hoàn thành, có khả năng thực hiện nhưng thiếu vốn, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định…

PHÚC LÂM