Đề xuất quy định về xóa nợ thuế tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp

H.Q |

Tại dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về xóa nợ tiền chậm nộp thuế; xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh.

Theo quy định của pháp luật về quản lý thuế, từ ngày 1.1.2011 nếu người nộp thuế chưa được thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế tối đa 1 năm và trong thời gian này không phải tính tiền chậm nộp. Do đó, đối với những trường hợp chưa được Nhà nước thanh toán khác (phát sinh trước ngày 1.1.2011; công trình kéo dài trên 1 năm đến nay chưa được Nhà nước thanh toán hoặc thanh toán muộn hơn thời gian gia hạn; công trình sử dụng một phần vốn ngân sách nhà nước...) tiếp tục gặp khó khăn vì vẫn phải tính chậm nộp thuế do Nhà nước chưa thanh toán. Căn cứ các quy định trên, để phù hợp với thực tế, tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất xóa nợ tiền chậm nộp thuế đối với doanh nghiệp cung ứng hàng hóa, dịch vụ được thanh toán bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc có nguồn chi từ ngân sách nhà nước nhưng chưa được Nhà nước thanh toán.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất quy định xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh. Cụ thể, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định xóa nợ, khoanh nợ những trường hợp này trên cơ sở đề nghị của cơ quan thuế sau khi phối hợp với cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh và UBND cấp xã, phường nơi có địa chỉ đăng ký kinh doanh xác minh doanh nghiệp, tổ chức không còn hoạt động, hoặc không còn ở địa chỉ kinh doanh và đã thực hiện cưỡng chế nợ thuế theo quy trình quản lý nghiệp vụ thuế. Trường hợp người sáng lập doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được xóa nợ, khoanh nợ tiếp tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh khác thì cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cấp mã số kinh doanh sau 2 năm kể từ thời điểm giải thể, phá sản (theo xác minh của các cơ quan liên ngành nêu trên)...

H.Q