Điều chỉnh dự án xây dựng tuyến đường An Điềm - Kà Dăng - A Sờ

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án khả thi đầu tư xây dựng tuyến đường An Điềm - Kà Dăng - A Sờ. Nội dung điều chỉnh bổ sung là đầu tư nền, mặt đường và công trình trên tuyến với tổng chiều dài hơn 11km.

Kinh phí bổ sung gần 80 tỷ đồng, nâng tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh bổ sung lên hơn 225,3 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được thực hiện từ nay đến năm 2016 do UBND huyện Đông Giang làm chủ đầu tư giai đoạn bổ sung. Khi hoàn thành, dự án sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn, đảm bảo việc đi lại, vận chuyển, trao đổi hàng hóa của nhân dân và tăng cường kết nối phát triển giữa các vùng, góp phần xóa đói giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

NGUYÊN BẢO