Điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai

VĂN PHIN |

UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) tại xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành).

Phạm vi, ranh giới điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 182,07ha. Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai có trách nhiệm thực hiện các thủ tục tiếp theo về điều chỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường của dự án Khu công nghiệp Bắc Chu Lai (giai đoạn 2) theo đúng quy định của pháp luật. Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên – môi trường, UBND huyện Núi Thành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai triển khai thực hiện theo đúng quy định.

VĂN PHIN