Điều chỉnh tỷ lệ điều tiết, giảm thu, tăng chi

TD |

Đó là những nội dung được các huyện, thành phố nam Quảng Nam kiến nghị nhiều nhất tại hội thảo “Phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi thường xuyên năm 2017 - năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 trên địa bàn Quảng Nam” do Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh tổ chức ngày 17.11 tại Tam Kỳ

Nhiều đại biểu thừa nhận việc phân cấp nguồn thu giai đoạn 2011 - 2016 đã tăng cường trách nhiệm, tính chủ động trong việc quản lý, khai thác tốt nguồn thu và phân cấp chi thường xuyên bảo đảm tính công khai, minh bạch trong phân bổ ngân sách. Tuy nhiên, hầu hết địa phương đều khó khăn trong việc cân đối các nhiệm vụ chi cho các nội dung phát sinh. Các địa phương đều thống nhất với phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên. Các địa phương không xin cơ chế riêng cho từng huyện, thành phố cụ thể mà kiến nghị HĐND cần tính toán, điều chỉnh tỷ lệ điều tiết các cấp ngân sách, xin tăng thêm chi thường xuyên cho các sự nghiệp kinh tế, quốc phòng, giáo dục, văn hóa thể thao… theo tình hình thực tế ở các địa phương.

Theo ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh, những kiến nghị, phân tích của đại biểu tham dự hội thảo sẽ được tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh phù hợp theo thực tế các địa phương.

TD