Giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng

T.D |

Theo số liệu báo cáo từ Kho bạc Nhà nước tỉnh, tính đến ngày 31.10, tổng số vốn được giải ngân hơn khoảng 4.045 tỷ đồng, bao gồm: vốn cân đối ngân sách địa phương 1.518 tỷ đồng (74% kế hoạch), vốn trái phiếu chính phủ 957,7 tỷ đồng (84% kế hoạch), vốn hỗ trợ có mục tiêu 558,5 tỷ đồng (71% kế hoạch), chương trình mục tiêu quốc gia 315,5 tỷ đồng (72% kế hoạch) và vốn tạm ứng kế hoạch và tồn ngân 695,8 tỷ đồng (45% kế hoạch). Tỷ lệ giải ngân này thấp hơn so với cùng kỳ năm 2012, nhưng giá trị giải ngân cao hơn.

T.D