Hơn 687 tỷ đồng triển khai dự án cung cấp điện cho khu vực nông thôn, miền núi

X.NGHĨA |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 716 phê duyệt dự án Đầu tư cấp điện nông thôn tỉnh giai đoạn 2013 - 2020 cho 18.149 hộ ở 190 thôn của 62 xã thuộc 9 huyện: Tây Giang, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Tổng mức đầu tư của dự án hơn  687 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương và vốn ODA chiếm 85%; số còn lại từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được triển khai nhằm tạo động lực thực hiện các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người...

X.NGHĨA