Hướng dẫn phân bổ vốn năm 2016 cho dự án khởi công mới

NGUYÊN BẢO |

UBND tỉnh vừa hướng dẫn thời gian phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH), kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020, thời gian phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư các dự án khởi công mới để bố trí vốn kế hoạch năm 2016.

Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng cấp, xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 trình HĐND cùng cấp tại kỳ họp tháng 12.2015 hoặc kỳ họp đầu năm 2016 ban hành nghị quyết. Các địa phương căn cứ nghị quyết của HĐND cùng cấp về phê duyệt kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 rà soát, điều chỉnh và dự kiến kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn  2016 - 2020 theo quy định, gửi Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 15.1.2016.  

Đối với các dự án khởi công mới để bố trí kế hoạch vốn năm 2016 nhưng chưa phê duyệt quyết định đầu tư, được phép phê duyệt quyết định đầu tư đến 31.3.2016. Đối với các dự án có quyết định đầu tư trước ngày Luật Đầu tư công có hiệu lực (1.1.2015), nhưng chưa có trong kế hoạch đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công. Đối với các dự án mới phê duyệt quyết định đầu tư trong năm 2015 khi chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, chỉ được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016 sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư đến thời hạn 31.3.2016. Đối với các dự án đã được phê duyệt quyết định đầu tư sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công, nay chuyển sang sử dụng vốn đầu tư công từ kế hoạch năm 2016 để thực hiện; phải tiến hành thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt lại quyết định đầu tư đến thời hạn 31.3.2016 theo Luật Đầu tư công.

NGUYÊN BẢO