Kiểm tra sau thông quan hàng may mặc, sản xuất xuất khẩu: Xử phạt vi phạm 1,2 tỷ đồng

QUANG THẮNG - HÀN GIANG |

Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan tỉnh) vừa cho biết, qua công tác kiểm tra tại 3 doanh nghiệp chuyên hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu hàng may mặc, đơn vị đã phát hiện các sai phạm và tiến hành ấn định tăng thuế, xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng.

Qua công tác kiểm tra hồ sơ hải quan, hồ sơ thanh khoản, các tài liệu thông số kỹ thuật, chi tiết sổ sách kế toán và dữ liệu điện tử lưu tại doanh nghiệp, Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã phát hiện một số sai phạm của các doanh nghiệp này như: khai tăng định mức sản xuất sản phẩm gia công từ nguyên phụ liệu, vật tư nhập khẩu so với thực tế sử dụng; khai báo số lượng sản phẩm gia công xuất khẩu để đưa vào thanh khoản nhiều hơn so với sản phẩm thực tế xuất khẩu; khai tăng phần trăm tỷ lệ hao hụt nguyên liệu so với phần trăm tỷ lệ hao hụt quy định trong hợp đồng gia công; sử dụng hàng hóa (nguyên phụ liệu, vật tư gia công...) thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế không đúng mục đích mà không khai báo với cơ quan hải quan; lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ thanh khoản…

QUANG THẮNG - HÀN GIANG