Kinh tế Thăng Bình chuyển dịch theo hướng tích cực

T.CHÂU – Đ.ANH |

Theo báo cáo của Huyện ủy Thăng Bình, năm 2015 kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất đạt 6.419 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), tốc độ tăng trưởng đạt 14,6%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực (tỷ trọng giữa các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - thương mại, dịch vụ tương ứng 26% - 30,5% - 43,5%); thu nhập bình quân đầu người đạt 22,05 triệu đồng/năm; chất lượng giáo dục, đào tạo được nâng lên. Dù nền kinh tế của huyện có bước phát triển, nhưng chưa bền vững, tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ ngành nông nghiệp còn chậm, nhất là tỷ trọng ngành thủy sản và chăn nuôi chưa đạt nghị quyết đề ra. Tỷ lệ tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt thấp, khắc phục một số công trình nước sạch nông thôn còn chậm. Nuôi tôm lót bạt trên cát chưa triển khai thực hiện theo đúng quy hoạch. Xây dựng nông thôn mới đạt kế hoạch đề ra, nhưng một số tiêu chí đạt được còn thấp, chưa bền vững; chưa phát huy hết vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới.

T.CHÂU – Đ.ANH