Năm 2015, tổng giá trị sản xuất đạt 41.911 tỷ đồng

Đ. ĐẠO |

Năm 2015, kinh tế huyện Núi Thành phát triển ổn định và tiếp tục tăng trưởng khá so với năm 2014. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 41.911 tỷ đồng, đạt 120,35% so với kế hoạch, tăng 52,4% so với thực hiện năm 2014. Tỷ trọng giá trị công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ chiếm 93,7% trong tổng tỷ trọng. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 36.368 tỷ đồng, các ngành thương mại - dịch vụ ước đạt 3.438 tỷ đồng các ngành nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 2.105 tỷ đồng. Tổng sản lượng lương thực cả năm 2015 ước đạt 43.556 tấn, đạt 110,27% kế hoạch và giảm 3,2% so với năm 2014. Trong đó, tổng sản lượng thóc 42.958 tấn.

Số lượng tàu cá toàn huyện là 2.340 chiếc với tổng công suất  123.250 CV, tăng 5,2% so với năm 2014. Tổng sản lượng khai thác hải sản đạt 42.000 tấn, đạt 111,15% so với kế hoạch, tăng 5,19% so với năm 2014. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.573ha tăng 3,9% so với năm 2014 và sản lượng nuôi trồng thủy sản từ đầu năm đến nay đạt 6.882 tấn.

Đ. ĐẠO