Năm 2017, giá trị sản xuất đạt hơn 47 nghìn tỷ đồng

T.C |

Tổng kết năm 2017, kinh tế huyện Núi Thành tiếp tục phát triển ổn định và có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Theo thống kê, tổng giá trị sản xuất của huyện Núi Thành năm 2017 ước đạt 47.653 tỷ đồng (tính theo giá so sánh năm 2010), tăng 11,09% so với năm 2016. Trong đó, giá trị nông nghiệp đạt 2.649 tỷ đồng, tăng 9,05%, ngành công nghiệp - xây dựng: 40.544 tỷ đồng, tăng 11,17%; thương mại - dịch vụ đạt 4.460 tỷ đồng, tăng 11,16%.

T.C