Năm 2018, GRDP bình quân đầu người có thể đạt hơn 60 triệu đồng

CHÂU NỮ |

Tin từ Văn phòng UBND tỉnh, dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 (GRDP) ước đạt 66.780 tỷ đồng, tăng 6% so với năm 2017. Cơ cấu GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, khu vực nông - lâm - thủy sản còn 11,3%, công nghiệp và xây dựng gần 36,2%. Trong đó công nghiệp hơn 30%; dịch vụ chiếm 33,9%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm gần 18,5%. GRDP bình quân đầu người hơn 60 triệu đồng/người, tăng 4 triệu đồng/người so với năm 2017. Ngành công nghiệp - xây dựng dự kiến tăng trưởng gần 4% so với năm 2017. Trong đó công nghiệp tăng hơn 3% nhưng chủ yếu tăng ở ngành công nghiệp chế biến chế tạo; quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

Dịch vụ dự kiến tốc độ tăng hơn 8,8% so với năm 2017. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 49.800 nghìn tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm trước. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú hơn 6,5 triệu lượt, tăng 21,5% so với năm 2017; trong đó khách quốc tế gần 3,8 triệu lượt, tăng gần 36,6%. Doanh thu từ tham quan, lưu trú năm 2018 ước đạt 4.700 tỷ đồng, tăng 21,7% so với năm trước. Thu nhập xã hội từ tham quan, lưu trú hơn 11 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh hiện có 623 cơ sở lưu trú du lịch với 12.539 phòng hoạt động; có 123 khách sạn đạt hạng sao với gần 6.500 phòng.

Nông, lâm, thủy sản năm 2018 tăng 4,1% so với năm 2017. Năm 2018, toàn tỉnh gieo cấy hơn 86 nghìn héc ta lúa; năng suất đạt 53,6 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản lượng đạt hơn 462 nghìn tấn, tăng 1 nghìn tấn so với năm 2017. Toàn tỉnh hiện có 165 trang trại chăn nuôi, tăng 12 trang trại so với năm 2017…

CHÂU NỮ