Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách an toàn lưới điện

T.LỘ |

Công ty Điện lực Quảng Nam vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an toàn lưới điện và mạng lưới an toàn vệ sinh viên cho 56 cán bộ trong toàn công ty.

Đợt tập huấn năm nay, các học viên được chia thành 4 nhóm khảo sát thực tế trên phạm vi 20km lưới điện do Điện lực Thăng Bình quản lý, vận hành để thu thập, phân tích, đánh giá môi trường lao động trên lưới điện. Trên số liệu phân tích tại hiện trường, các nhóm đã thảo luận và đưa ra các biện pháp để khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện, nhằm xây dựng môi trường đảm bảo an toàn cho người lao động; đồng thời nhóm đã đề ra các biện pháp tổ chức thi công hợp lý để đảm bảo an toàn khi công tác tại một vài vị trí có nhiều chướng ngại vật trên cột điện. Từ đó, rút kinh nghiệm chung để triển khai thực hiện tại các đơn vị trực thuộc công ty. Ngoài ra, Công ty Điện lực Quảng Nam cũng tổ chức ký cam kết giữa các đơn vị trực thuộc về thực hiện tốt nhiệm vụ của an toàn vệ sinh viên, gương mẫu trong việc chấp hành các quy trình, quy định liên quan đến công tác an toàn vệ sinh lao động khi thực hiện công việc, kiên quyết ngăn chặn và đề xuất xử lý các trường hợp không đảm bảo an toàn trong sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo bảo an toàn lao động của công ty.

T.LỘ