Phân cấp quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng

BẢO LÂM |

Ngày 18.6 tới, quy định phân cấp quản lý nhà nước trong quản lý chất lượng thi công công trình xây dựng (CTXD) trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh có hiệu lực.

Theo đó, đối với quản lý nhà nước chất lượng CTXD của các sở, ban ngành UBND tỉnh thống nhất quản lý về chất lượng, Sở Xây dựng là cơ quan đầu mối  giúp UBND tỉnh thực hiện. Sở Xây dựng có trách nhiệm xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng CTXD trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, các ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực, các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và của UBND tỉnh về chất lượng công trình xây dựng. Đồng thời Sở Xây dựng có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về chất lượng công trình xây dựng; kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với một số loại công trình...

Đối với cấp huyện, UBND tỉnh giao UBND cấp huyện quản lý chất lượng trên địa bàn huyện do UBND cấp huyện cấp phép xây dựng, các công trình nhà riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân và các công trình được phân cấp, ủy quyền.

BẢO LÂM