Phát triển hạ tầng điện

T.D |

Theo Điện lực Quảng Nam, bằng nhiều nguồn vốn (ODA, ngành điện, nhân dân góp và vốn ngân sách), 3 năm qua, Điện lực Quảng Nam đã đầu tư nâng cấp mạng lưới đường dây trung hạ thế, mở rộng mạng lưới phân phối điện… để 100% huyện, thành phố đô thị có điện, với tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 98,3% toàn tỉnh. Ngoài ra, 213/213 xã khu vực nông thôn cũng có điện với số thôn có điện đạt 97,6% và số hộ gia đình sử dụng điện thường xuyên đạt tỷ lệ trên 98%. Tuy nhiên, mạng lưới điện ở nhiều vùng nông thôn không đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật do đầu tư từ khá lâu, với nhiều nguồn vốn khác nhau (nhà nước, vốn vay, ODA, vốn các hợp tác xã, vốn nhân dân đóng góp…).

T.D