Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước

BẢO NGUYÊN |

Ngày 31.12.2015, quy định của UBND tỉnh về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh sẽ có hiệu lực. Theo đó, đơn giá thuê đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được xác định theo vị trí của từng loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp được quy định chi tiết tại bảng giá do UBND tỉnh công bố.

Riêng đất nông nghiệp còn căn cứ theo vị trí được quy định chi tiết của UBND cấp huyện ban hành. Giá đất tính thu tiền thuê đất hàng năm là giá đất cụ thể và cách xác định theo quy định tại điểm b và c, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16.6.2014 của Bộ Tài chính. Đối với dự án sử dụng mặt nước cố định, đơn giá cho thuê 20 - 300 triệu đồng/km2/năm. Đối với dự án sử dụng mặt nước không cố định, có đơn giá 100 - 750 triệu đồng đồng/km2/năm.

BẢO NGUYÊN