Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Q.C |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định ban hành quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn Quảng Nam, bao gồm các dự án nhà ở, khu nhà ở, khu dân cư, khu đô thị, khu đô thị mới.

Quy định áp dụng đối với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia vào hoạt động quản lý đầu tư, xây dựng, quy hoạch xây dựng, quản lý đất đai và môi trường trên địa bàn Quảng Nam đối với dự án đầu tư xây dựng các dự án nhà ở.

Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư, quản lý dự án đầu tư, quản lý chất lượng công trình, xây dựng nhà ở, hoạt động kinh doanh bất động sản theo pháp luật xây dựng, pháp luật nhà ở và pháp luật kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất theo quy mô diện tích tại khu vực đô thị, khu vực nông thôn được UBND tỉnh quy định và các dự án có ranh giới nằm trên 2 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên; các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. UBND cấp huyện làm bên mời thầu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất được UBND tỉnh phân cấp...